Flag button to English website

Grootboekrekeningschema

Dit standaard grootboekrekeningschema wordt u aangeboden door Direct Accountants. Geheel of gedeeltelijk de boekhouding uitbesteden? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Nr.GrootboekrekeningTypeBTWGbl.eenmanszaak
100Kosten uitgifte van aandelenActivaNNx
101Cum. afschr. kosten uitgifte aandelenActivaNNx
110Kosten van onderzoek en ontwikkelingActivaNNx
111Cum. afschr. kosten onderzoek en ontwikkActivaNNx
130Intellectuele eigendommenActivaNNx
131Cum. afschr. intellectuele eigendommenActivaNNx
150Concessies en vergunningenActivaNNx
151Cum. afschr. concessies en vergunningenActivaNNx
170GoodwillActivaNN
171Cum. afschr. goodwillActivaNN
190Vooruitbetaald op immat. vaste activaActivaNNx
200TerreinenActivaNNx
201Cum. afschr. terreinenActivaNNx
210BedrijfsgebouwenActivaNNx
211Cum. afschr. bedrijfsgebouwenActivaNNx
220VerbouwingenActivaJN
221Cum. afschr. verbouwingenActivaNN
230Machines en installatiesActivaJN
231Cum. afschr. machines en installatiesActivaNN
240InventarisActivaJN
241Cum. afschr. inventarisActivaNN
250ComputerapparatuurActivaJN
251Cum. afschr. computerapparatuurActivaNN
270VervoermiddelenActivaJN
271Cum. afschr. vervoermiddelenActivaNN
290Vooruitbetaald op materiële vaste activaActivaNN
295Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaarActivaNN
400Deelneming in groepsmaatschappij 1ActivaNNx
420Andere deelnemingenActivaNNx
440Vordering op groepsmaatschappij 1ActivaNNx
450Vordering op participant / maatschapp. 1ActivaNNx
460Overige effectenActivaNN
470Lening u/g 1ActivaNN
490Overige vorderingenActivaNN
500Geplaatst aandelenkapitaalPassivaNNx
510AgioreservePassivaNNx
520HerwaarderingsreservePassivaNN
530Wettelijke reservePassivaNNx
540Statutaire reservePassivaNNx
550Overige reservePassivaNNx
560Rekening resultaatPassivaNN
580Aandeel derdenPassivaNNx
590EgalisatierekeningPassivaNN
600Kapitaal firmant APassivaNN
601FOR firmant APassivaNN
610Huishoudgeld firmant APassivaNN
611Verzekeringen firmant APassivaNN
612Rente en aflossing firmant APassivaNN
620Inkomstenbelasting firmant APassivaNN
621WAZ-premie firmant APassivaNN
622ZFW-premie firmant APassivaNN
623AOV-premie firmant APassivaNN
630Ziektekosten firmant APassivaNN
631Buitengewone uitgaven firmant APassivaNN
632Giften firmant APassivaNN
635Privé-gebruiken firmant APassivaNN
636Doorberekening opnamen partner firmant APassivaNN
639Overige opnamen firmant APassivaNN
640Stortingen firmant APassivaNN
641Doorberekening opnamen partner firmant APassivaNN
645Zakelijke uitgaven/ontvangsten via privé APassivaNN
649Overige stortingen firmant APassivaNN
650Kapitaal firmant BPassivaNNx
651FOR firmant BPassivaNNx
660Huishoudgeld firmant BPassivaNNx
661Verzekeringen firmant BPassivaNNx
662Rente en aflossing firmant BPassivaNNx
670Inkomstenbelasting firmant BPassivaNNx
671WAZ-premie firmant BPassivaNNx
672ZFW-premie firmant BPassivaNNx
673AOV-premie firmant BPassivaNNx
680Ziektekosten firmant BPassivaNNx
681Buitengewone uitgaven firmant BPassivaNNx
682Giften firmant BPassivaNNx
685Privé-gebruiken firmant BPassivaNNx
686Doorberekening opnamen partner firmant BPassivaNNx
689Overige opnamen firmant BPassivaNNx
690Stortingen firmant BPassivaNNx
691Doorberekening opnamen partner firmant BPassivaNNx
699Overige stortingen firmant BPassivaNNx
700Voorziening pensioenenPassivaNNx
720Voorziening belastingenPassivaNN
721Voorziening latente belastingenPassivaNN
730HerinvesteringsreservePassivaNN
740Overige voorzieningenPassivaNN
750Assurantie eigen risicoPassivaNN
760Voorziening groot onderhoudPassivaNN
770GarantievoorzieningPassivaNN
780Voorziening deelnemingPassivaNNx
800Onderhandse lening 1PassivaNN
801Cum. aflossing onderhandse lening 1PassivaNN
820Lening o/g 1PassivaNN
821Cum. aflossing lening o/g 1PassivaNN
840Hypotheek 1PassivaNN
841Cum. aflossing hypotheek 1PassivaNN
860Financiering 1PassivaNN
861Cum. aflossing financiering 1PassivaNN
880Leaseverplichting 1PassivaNN
881Cum. aflossing leaseverplichting 1PassivaNN
900Schuld aan groepsmaatschappij (lang) 1PassivaNNx
920Schuld aan participant / maatschappij 1PassivaNNx
960StamrechtverplichtingPassivaNN
980Overige schulden (lang)PassivaNN
1000KasActivaNN
1010Kas 2ActivaNN
1100Bank 1ActivaNN
1110Bank 2ActivaNN
1120Bank 3ActivaNN
1140PostbankActivaNN
1150G-rekeningActivaNN
1170DepositoActivaNN
1180KruispostenActivaNN
1190EffectenActivaNN
1200Debiteuren (met subadministratie)ActivaNN
1201DebiteurenActivaNN
1210Voorziening dubieuze debiteurenActivaNN
1220Nog te factureren omzetActivaNN
1230Contante verkopen (baliefacturering)ActivaNN
1240Ontvangsten onderwegActivaNN
1300Overige vorderingenActivaNN
1340WaarborgsommenActivaNN
1350Nog te ontvangen bedragenActivaNN
1360Vooruitbetaalde bedragenActivaNN
1370Transitoria debetActivaNN
1380Posten vorig boekjaar debetActivaNN
1400Rekening courant directieActivaNN
1420Rekening courant groepsmaatschappij 1ActivaNNx
1460Rekening courant participant / maatsch 1ActivaNNx
1500Crediteuren (met subadministratie)PassivaNN
1501CrediteurenPassivaNN
1520Nog te ontvangen facturenPassivaNN
1540Betalingen onderwegPassivaNN
1600BTW af te dragen hoogPassivaJN
1601BTW af te dragen laagPassivaJN
1610BTW te vorderen hoogActivaJN
1611BTW te vorderen laagActivaJN
1615BTW af te dragen afw. perc. (geen 0 %)PassivaJN
1620BTW af te dragen privé-gebruikenPassivaJN
1625BTW af te dragen belast met 0 %PassivaJN
1626BTW te vorderen belast met 0 %PassivaJN
1630BTW af te dragen margeregelingPassivaJN
1631BTW te vorderen margeregelingPassivaJN
1640BTW af te dragen verlegdPassivaJN
1641BTW te vorderen verlegdPassivaJN
1642BTW te vorderen verlegd (voorbel)PassivaJN
1650BTW af te dragen binnen EUPassivaJN
1651BTW te vorderen binnen EUPassivaJN
1652BTW te vorderen binnen EU (voorbel)ActivaJN
1660BTW af te dragen buiten EUPassivaJN
1661BTW te vorderen buiten EUPassivaJN
1662BTW te vorderen buiten EU (voorbel)PassivaJN
1690BTW afdrachten/teruggaven lopend jaarPassivaNN
1695BTW suppleties voorgaande jarenPassivaNN
1700Loonheffing afdrachtenPassivaNN
1710Bedrijfsvereniging afdrachtenPassivaNN
1720Bedrijfsfonds afdrachtenPassivaNN
1780Pensioen afdrachtenPassivaNN
1790Vroegpensioen afdrachtenPassivaNN
1800Vennootschapsbelasting afdrachtenPassivaNNx
1850Dividendbelasting afdrachtenPassivaNNx
1900Overige schuldenPassivaNN
1940Nog te betalen vakantietoeslagPassivaNN
1950Nog te betalen bedragenPassivaNN
1960Vooruitontvangen bedragenPassivaNN
1965Vooruitontvangen bedragen projectenPassivaNN
1970Transitoria creditPassivaNN
1980Posten vorig boekjaar creditPassivaNN
1990AflossingsverplichtingenPassivaNN
2000Tussenrekening netto-lonenPassivaNN
2400Beg balansActivaNN
2500VraagpostenPassivaNN
3000Voorraad grond en hulpstoffenActivaNN
3080Magazijn-overboekingenActivaNN
3090Voorraad halffabrikaatActivaNN
3100Voorraad gereed produktActivaNN
3700Voorraad emballageActivaNN
3800Onderhanden werkActivaNN
4000Bruto lonen en salarissenKostenNN
4010OverurenKostenNN
4011Provisies en tantièmesKostenNN
4015VakantiebonnenKostenNN
4017Bijdrage ZvwKostenNN
4020Belaste vergoedingenKostenNN
4022Belaste kilometervergoedingKostenNN
4025Bijzondere beloningenKostenNN
4030VakantietoeslagKostenNN
4031Dotatie reserve vakantietoeslagKostenNN
4035Uitbetaald ziekengeldKostenNN
4040Ontvangen ziekengelduitkeringKostenNN
4041Ontvangen verletuitkeringenKostenNN
4045Subsidies lonen en salarissenKostenNN
4047Doorberekende loonkosten aan projectenKostenNN
4049Doorberekende loonkostenKostenNN
4050Sociale lasten bedrijfsverenigingKostenNN
4060Premies bedrijfsfondsenKostenNN
4070Loonheffing op spaarloonKostenNN
4090Pensioenpremie personeelKostenNN
4091Vroegpensioenpremie personeelKostenNN
4095Dotatie pensioenvoorzieningKostenNN
4097Inhuur personeelKostenJN
4110Afschrijving kosten uitgifte aandelenKostenNNx
4111Afschrijving kosten onderzoek en ontwikkKostenNNx
4113Afschrijving intellectuele eigendommenKostenNNx
4115Afschrijving concessies en vergunningenKostenNNx
4117Afschrijving goodwillKostenNN
4120Afschrijving terreinenKostenNNx
4121Afschrijving bedrijfsgebouwenKostenNNx
4122Afschrijving verbouwingenKostenNN
4123Afschrijving machines en installatiesKostenNN
4124Afschrijving inventarisKostenNN
4125Afschrijving computerapparatuurKostenNN
4127Afschrijving vervoermiddelenKostenNN
4180Herwaardering immateriële vaste activaKostenNNx
4185Herwaardering materiële vaste activaKostenNN
4190Verkoopresultaat immat. vaste activaKostenJNx
4195Verkoopresultaat materiële vaste activaKostenJN
4200ReiskostenvergoedingenKostenJN
4205KilometervergoedingenKostenJN
4206Doorber. km-vergoedingen aan projectenKostenJN
4207Reiskosten woon-werkKostenJN
4210OnkostenvergoedingenKostenJN
4220Onbelaste uitkeringenKostenJN
4230KantinekostenKostenJN
4231VerblijfkostenKostenJN
4232Lunchkosten en verteringenKostenJN
4240StudiekostenKostenJN
4241WerkkledingKostenJN
4242WervingskostenKostenJN
4260ZiekengeldverzekeringKostenJN
4262ArbeidsongeschiktheidsverzekeringKostenJN
4265ArbodienstKostenJN
4270UitzendkrachtenKostenJN
4280Overige personeelskostenKostenJN
4284Verschotten personeel voor projectenKostenJN
4285Doorberekende verschotten aan projectenKostenJN
4290Doorberekende overige personeelskostenKostenJN
4300Huur onroerend goedKostenJN
4310Onderhoud onroerend goedKostenJN
4311Onderhoud terreinenKostenJN
4315Dotatie onderhoudsvoorzieningKostenJN
4320Gas, water en elektraKostenJN
4330Verzekering onroerend goedKostenJN
4340Vaste lasten onroerend goedKostenJN
4350SchoonmaakkostenKostenJN
4355Afvoerkosten afvalKostenJN
4360BewakingskostenKostenJN
4380Overige huisvestingskostenKostenJN
4390Ontvangen wegens onderverhuurKostenJN
4391Privé-aandeel huisvestingskostenKostenJN
4395Doorberekende huisvestingskostenKostenJN
4400Huur machines en installatiesKostenJN
4410Reparatie en onderhoud machines install.KostenJN
4420Verzekering machines en installatiesKostenJN
4430Brandstof machines en installatiesKostenJN
4440Onderhoud inventarisKostenJN
4450Kleine aanschaffingenKostenJN
4480Overige exploitatie- en machinekostenKostenJN
4490Doorberekende exploitatie- en machinekstKostenJN
4500Reclame- en advertentiekostenKostenJN
4501drukwerk t.b.v. verkoopKostenJN
4502onderhoud/ontwerp websiteKostenJN
4503domeinnamenKostenJN
4505SponsoringKostenJN
4510RepresentatiekostenKostenNN
4511RelatiegeschenkenKostenJN
4512Reis- en verblijfkostenKostenJN
4520Beurs- en congreskostenKostenJN
4530Provisies aan derdenKostenJN
4540VerpakkingsmaterialenKostenJN
4545Winkel- en etalagekostenKostenJN
4550Vrachtkosten verkoopKostenJN
4560IncassokostenKostenJN
4570Dotatie voorziening dubieuze debiteurenKostenJN
4575Dotatie garantievoorzieningKostenJN
4580Overige verkoopkostenKostenJN
4590Doorberekende verkoopkostenKostenJN
4600Brandstoffen autoKostenJN
4610Reparatie en onderhoud autoKostenJN
4620Verzekering autoKostenNN
4630Motorrijtuigenbelasting autoKostenNN
4640Leasekosten autoKostenJN
4650BekeuringenKostenNN
4660BTW privé-gebruik autoKostenNN
4670Kilometervergoeding privé-autoKostenJN
4680Overige autokostenKostenJN
4690Doorberekende autokostenKostenJN
4695Privé-gebruik autoKostenJN
4697Trein-/taxikostenKostenJN
4698fietskostenKostenJN
4700KantoorbenodigdhedenKostenJN
4710DrukwerkKostenJN
4720TelecommunicatieKostenJN
4725breedbandkostenKostenJN
4730PortikostenKostenJN
4740Kosten automatiseringKostenJN
4745hostingKostenJN
4750KopieerkostenKostenJN
4760Contributies en abonnementenKostenJN
4765VakliteratuurKostenJN
4770Koop en huur kantoorinventarisKostenJN
4775Reparatie en onderhoud kantoorinventarisKostenJN
4780Overige kantoorkostenKostenJN
4790Doorberekende kantoorkostenKostenJN
4795Privé-gebruik telefoonKostenJN
4800AccountantskostenKostenJN
4805AdministratiekostenKostenJN
4810AdvieskostenKostenJN
4820Juridische kostenKostenJN
4830NotariskostenKostenJN
4840OpleidingskostenKostenJN
4850Zakelijke verzekeringenKostenJN
4860ManagementvergoedingenKostenJNx
4861BeheersvergoedingenKostenJN
4865CommissarisbeloningenKostenJNx
4870Dotatie assurantie eigen risicoKostenNN
4880Overige algemene kostenKostenJN
4890Doorberekende algemene kostenKostenJN
4900Rente obligatiesKostenNN
4901Opbrengsten van effectenKostenNN
4902Rente depositoKostenNN
4910Rente lening u/gKostenNN
4915Rente overige vorderingenKostenNN
4920Rente rekening courant directieKostenNN
4925Rente rekening courant groepsmij.KostenNN
4930Rente rekening courant participantenKostenNN
4935Rente banken ontvangenKostenNN
4940Rente debiteurenKostenNN
4942Overige rentebatenKostenNN
4950Rente lening o/gKostenNN
4960Rente hypotheekKostenNN
4970Rente financieringKostenNN
4980Rente en bankkostenKostenNN
4981Rente en kosten belastingdienstKostenNN
4990Rente crediteurenKostenNN
4995Rente stamrechtverplichtingKostenNN
4997Overige rentelastenKostenNN
7000Inkopen hoogKostenJN
7030Inkopen laagKostenJN
7050Inkopen 0 %KostenJN
7060Inkopen binnen EU 0 %KostenJN
7070Inkopen buiten EU 0 %KostenJN
7080Inkopen verlegdKostenJN
7090Inkopen marge-regelingKostenJN
7300Prijsverschillen inkopenKostenJN
7410Salariskosten projectenKostenJN
7440Verschotten projectenKostenJN
7450Kilometers projectenKostenJN
7460Materiaalverbruik projectenKostenJN
7480Diverse kosten projectenKostenJN
7500VoorraadmutatieKostenJN
7600VoorraadherwaarderingKostenJN
7700Toegevoegde waardeKostenJN
7800Ontvangen kortingenKostenJN
7880Ontvangen kortingen crediteurenKostenJN
7900Werk door derden/uitbesteed werk hoogKostenJN
7920Werk door derden/uitbesteed werk laagKostenJN
7980Werk door derden/uitbesteed werk verl.KostenJN
8000Omzet hoogOpbrengstenJN
8030Omzet laagOpbrengstenJN
8040Omzet vrijgesteld van BTWOpbrengstenNN
8050Omzet 0 %OpbrengstenJN
8060Omzet binnen EU 0 %OpbrengstenJN
8070Omzet buiten EU 0 %OpbrengstenJN
8080Omzet verlegdOpbrengstenJN
8090Omzet marge-regelingOpbrengstenJN
8379VervoerskostenKostenJN
8389OrderkostenKostenJN
8398Omzet diversenKostenJN
8500Mutatie onderhanden werkKostenJN
8800Verleende kortingenKostenJN
8869Korting omzet diversenKostenJN
8880Verleende kortingen debiteurenKostenJN
9000Buitengewone batenKostenJN
9010Kleine ondernemersregelingKostenJN
9200Buitengewone lastenKostenJN
9305KasverschillenKostenJN
9310Betalingsverschil debiteurenKostenNN
9330ValutaverschillenKostenNN
9350ValutaherwaarderingKostenNN
9380Overige verschillenKostenJN
9400Overige bedrijfsopbrengstenKostenJN
9500Resultaat deelnemingenKostenNNx
9600Resultaat aandeel derdenKostenNNx
9700Mutatie FOR firmant AKostenNN
9750Mutatie FOR firmant BKostenNNx
9800VennootschapsbelastingKostenNNx
9850Vennootschapsbel. buitengewoon resultaatKostenNNx
9999Eindrekening resultaatboekingenKostenNN
Contact
Offerte
Link naar Skype pagina
Link naar Exact Online
Link naar Moneybird
Link naar Loket.nl
e-boekhouden
Link naar Twinfield