Local CPA Netherlands

Accountantsverklaring WNT

Controle WNT – Wet Normering Topinkomens 2021

Als ( kleine ) stichting / zorginstelling zijn er een hoop verplichtingen waaronder de beoordeling van de jaarrekening van de stichting / zorginstelling en ook de WNT controle.
Een WNT verklaring is nodig als de non-profit organisatie is ingeschreven in het register. In dit register staan niet de WNT-instellingen die onder toezicht staan van een andere WNT-toezichthouder, dit zijn o.a. zorginstellingen en andere instellingen op het beleidsterrein van het ministerie van VWS.

Wij kunnen bij de controle van stichtingen en (kleine) zorginstellingen van dienst zijn.

Eisen WNT Controle

Laten we starten met het controleprotocol. Ieder jaar stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) een protocol op voor de accountantscontrole van het financieel verslaggevingsdocument op de naleving van de Wet normering topinkomens en de daarop rustende bepalingen. Het zogenaamde ‘controleprotocol WNT’. Dit controleprotocol beschrijft de werkzaamheden en daarmee de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de WNT-verantwoording. Dit protocol is niet van toepassing op instellingen die zijn vrijgesteld van openbaarmakingsverplichtingen.

Het Controleproces

Voor de controle van de WNT verantwoording is een landelijke accountantsprotocol opgesteld waar wij als accountant aan moeten voldoen. Het controleproces bestaat globaal uit vier stappen. Dit zijn geen afgebakende stappen. Ze lopen vaak in elkaar over. We sommen ze kort voor je op:

Stap 1 Opdrachtacceptatie: na het zetten van de handtekening en eventueel contact met de vorige accountant bespreken we de planning, het budget en het controleteam.

Stap 2 Risicoanalyse en planning: in deze fase inventariseren we de interne beheersingsmaatregelen die de organisatie heeft getroffen met het oog op de bezoldigingen van de topfunctionarissen. Op basis van de risicoanalyse en het verkregen inzicht in de organisatie plannen we de verdere controlewerkzaamheden.

Stap 3 De uitvoering van de controle: hier voeren we de detailwerkzaamheden uit ten aanzien van de WNT-verantwoording. We toetsen de aanwezige interne beheersingsmaatregelen en we controleren of alle topfunctionarissen en hun verkregen bezoldigingen juist en volledig in de verantwoording zijn opgenomen.

Stap 4 Afronding en controleverklaring: na afronding van de controlewerkzaamheden stellen wij de controleverklaring op en rapporteren wij eventuele bevindingen.

Wel / geen afzonderlijke WNT verantwoording

Er zijn twee manieren waarop een WNT-instelling kan voldoen aan de openbaarmakingsverplichting:

  1. De WNT-verantwoording als onderdeel van een financieel verslaggevingsdocument (de jaarstukken).
  2. Een afzonderlijke verantwoording van uitsluitend de WNT-gegevens. Indien de WNT-instelling niet op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is een financieel verslaggevingsdocument op te stellen en aan het oordeel van een accountant te onderwerpen, stelt zij een afzonderlijke WNT verantwoording op.

In situatie 1 controleert de accountant de jaarstukken op de naleving van de WNT-regelgeving en betrekt de uitkomsten van zijn controle in het oordeel van de controleverklaring bij de jaarstukken als geheel.

Heeft u een controleverklaring WNT nodig? Direct Accountants kan deze voor u verzorgen.

In situatie 2 beperkt de controle uit hoofde van de WNT zich tot een controle van de in de aparte verantwoording opgenomen WNT-gegevens. De accountant verstrekt in dit geval een controleverklaring bij de verantwoording van uitsluitend de WNT-gegevens.

In sommige situaties kan bij de jaarrekening een beoordelingsverklaring worden verstrekt i.p.v. een controleverklaring hierdoor zijn er minder werkzaamheden voor de accountant en zodoende lagere kosten voor u.

Contact

Direct Accountants kan de benodigde controles voor u uitvoeren. Hoe? Dat bespreken we graag met u!

Direct Accountants digitaal online

 

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login